สถานที่ตั้งและภาระกิจ

Print

มูลนิธิกาญจนบารมี


สถานที่ตั้ง

1.  ศูนย์มหาวชิรลงกรณ (คลิก)

           2. ชั้น6 อาคาร4 กรม อนามัย  กระทรวงสาธารณสุข

ภาระกิจ

1.สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์วชิรลงกรณ(ศุูนย์รักษาโรคมะเร็ง)

2. ดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะสุดท้าย

3. ป้องกันและคววบคุมโรคมะเร็งของประเทศ


ประวัติความเป็นมามูลนิธิกาญจนบารมี

ความเป็นมา

" โรคมะเร็ง นับวันได้กลายเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญของไทยและมีแนวโน้มที่คนไทย จะมีโอกาสเป็นมะเร็งมากขึ้น จำนวนผู้่วยป่วยที่เพิ่มขึ้นแต่สถานพยาบาลผู้ป่วยกลับมีจำนวนจำกัด ทำการดูแลรักษาโรคมะเร็งที่ต้องอาศัยระยะเวลาและความต่อเนื่องไม่สามารถกระทำได้เต็มที่

จากปัญหาดังกล่าว สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะหน่วยงานกลางที่มีหน้าที่ในการประสานงานป้องกันควบคุมและรักษาโรคมะเร็ง จึงได้มุ่งแก้ไขปัญหาต่างๆ เหล่านั้น ด้วยการจัดตั้งศูนย์มหาวชิราลงกรณ ธัญบุรี หรือสถานรับผู้ป่วยโรคมะเร็งธัญบุรี เดิมขึ้นที่ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ภายใต้โครงการกาญจนบารมี โดยมีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเป็นองค์ประธาน ในการจัดสร้างศูนย์บำบัดรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง ครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในมหามงคลวโรกาสเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นปีที่ ๕๐

กำเนิดมูลนิธิกาญจนบารมี


เพื่อให้โครงการกาญจนบารมี ดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ และบรรลุ วัตถุประสงค์ตาม เป้าหมายทุกประการ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารจึงทรง พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้คณะกรรมการของโครงการกาญจนบารมี ดำเนินการจัดตั้งมูลนิธิกาญจนบารมีขึ้น ในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๐ โดยได้รับใบอนุญาต จากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ เลขที่ ต.๓๖๘/๒๕๔๐ และจดทะเบียนเป็นนิติ บุคคล เมื่อ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๔๐ เลขที่ ปท๒๐/๒๕๔๐

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิกาญจนบารมี

๑. เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ยากไร้

๒. เพื่อสนัสนุนส่งเสริมการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็ง โดยเน้นการรักษาผู้ป่วยทั้งทางร่างการ และจิตใจ

๓. เพื่อให้ทุนการศึกษา และวิจัยเกี่ยวกับโรคมะเร็ง

๔. เพื่อเป็นกองทุนสำหรับการสนับสนุนการดำเนินงาน , กิจกรรมต่าง ๆ , และการพัฒนาบุคลากรของศูนย์มหาวชิราลงกรณ ธัญบุรี สถาบันมะเร็งแห่งชาติ และศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งส่วน ภูมิภาคที่อยู่ในความรับผิดชอบ

๕. เพื่อร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ และเพื่อสาธารณประโยชน์

๖. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

ที่ตั้ง มูลนิธิกาญจนบารมี :

๑.สำนักงาน : อาคาร ๖ ชั้น ๖ กรมอนามัย ถนน ติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัด นนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒.ศูนย์บริการ : ศูนย์มหาวชิราลงกรณ ธัญบุรี เลขที่ ๑๙๓ ถ.รังสิต-องครักษ์ ต.บึงสนั่น อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ๑๒๑๑๐

map

history

Print

king bhuda

 

Map

Print

google Map

map

Subcategories

บทความที่อ่านมากสุด

บทความล่าสุด ข่าวล่าสุด

sponsor_banner

4 floating1 gold

6 twoside1 gold

Login Form

CopyRight to Dr.thavorn

Copyright © 2015 sothorn2. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.